Dept.of. Hindi & Sanskrit

Hindi & Sanskrit See Blog
Dr.M. Siva Ram
Head of the Dept.
M.A., (Sans), M.A., (Tel), Ph.D.
marrivadasivaram@gmail.com
---
Mr.K Prakasa Rao
Lecturer
M.A., M.Phil., PGDTSH, B.Ed.
prakashkakani74@gmail.com
---
Dr. G. Dhana Lakshmi
Lecturer
M.A. Ph.D
lakshmi.dhana101@gmail.com
---
Mr.B.Venkateswara Rao
Lecturer
M.A
---
---